chukyso799@gmail.com

Hotline: 0919.712.799

Bảo mật thông tin

Thông tin của quý khách sẽ được chúng tôi bảo mật tuyệt đối. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin mà chúng tôi đã thu thập được cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ những trường hợp được nêu rõ trong chính sách này. Chính sách bảo mật thông tin này không có ý định và không tạo ra một hợp đồng hoặc không tạo ra một quyền lợi có tính chất pháp lý nào cho bất kỳ một đối tác thứ ba nào khác.

Bình luận