chukyso799@gmail.com

Hotline: 0919.712.799

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP KHI NỘP TỜ KHAI 

1. Gửi tờ khai trên trang vnpt-tax gặp lỗi: Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 22. – Chi tiết: cvc-pattern-valid: Value ‘001/01/201’ is not facet-valid with respect to pattern ‘((0?[1-9]|[12][0-9]|3[01])/(0?[1-9]|1[012])/(19|20)\d\d)?’ for type ‘DateType’.

 

NGUYÊN NHÂN

Định dạng ngày tháng trong máy tính đang để dịnh dạng dd-mm-yyyy.

CÁCH XỬ LÝ:

Bước 1: Đóng phần mềm kê khai

Bước 2: Vào Control Pandel -> Region and Language -> Thay đổi định dạng ngày tháng từ dd-mm-yyyy thành dd/mm/yyyy

Bước 3: Mở lại phần mềm kê khai => Xuất lại tờ khai cần gửi => Gửi lại tờ khai đã xuất lại

2.Khách hàng gửi tờ khai trên vnpt-tax gặp lỗi: Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 34. – Chi tiết: cvc-elt.3.1: Attribute ‘http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance,nil’ must not appear on element ‘ngayKy’, because the {nillable} property of ‘ngayKy’ is false

NGUYÊN NHÂN

Trường “Ngày ký” trên tờ khai đang để trống

CÁCH XỬ LÝ

1. Mở lại phần mềm tạo tờ khai => Vào tờ khai cần gửi

2. Nhập đầy đủ và chính xác ngày ký ở cuối tờ khai

3. Xuất tờ khai XML và gửi lại

3.Gửi tờ khai trên trang vnpt-tax gặp lỗi: Mã cơ quan thuế trên tờ khai không đúng với mã cơ quan thuế đăng ký.

NGUYÊN NHÂN

Thông tin về cơ quan thuế quản lý trên tờ khai không đúng với đăng ký thuế

CÁCH XỬ LÝ:

B1. Vào menu Hệ thống\ Thông tin doanh nghiệp\người nộp thuế để thay đổi chỉ tiêu cơ quan thuế quản lý đúng với đăng ký thuế

B2. Xuất lại tờ khai và gửi lại

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ : 0919712799

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG !!!

 

Bình luận